“You Know Nothing Jon Snow* But I Do!”

Laura Lorenzon, Sapienza University of Rome